Nankai University
News您当前所在位置:HOME > News > 正文

Congratulations!Our latest work was accepted by ACS Catalysis

更新时间:2020-05-07 11:22:43
Congratulations on the acceptance of our paper entitled "Difference of oxidation mechanism between light C3-C4 alkane and alkene over mullite YMn2O5 oxides catalyst" by Zhang Tong, Lang Xiuyao, Dong Anqi, Wan Xiang, Gao Shan, Wang Li, Wang Linxia, Wang Weichao*
(编辑:nankai)

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn