Nankai University
News您当前所在位置:HOME > News > 正文

Congratulations!Our latest work was published on JMCA

更新时间:2019-06-21 20:36:59
Congratulations on the acceptance of our paper entitled "Origin of theoretical pseudocapacitance of two-dimensional supercapacitor electrodes Ti3C2T2 (T = bare, O, S)" by Lijing Wang, Jin Wang, Zhenzhou Zhang, Linxia Wang, Weihua Wang, Jieyu Liu, Zhanglian Hong, Kyeongjae Cho and Weichao Wang. 
(编辑:Shan Gao)

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn