Nankai University
News您当前所在位置:HOME > News > 正文

Congratulations!Dr Changhong Wang' s latest work was published on Chem

更新时间:2019-02-15 09:39:30

Congratulations on the acceptance of our paper entitled "Understanding the Nature of Ammonia Treatment to Synthesize Oxygen VacancyEnriched Transition Metal Oxides" by Dali Liu, Changhong Wang, Yifu Yu, Bo-Hang Zhao, Weichao Wang, Yonghua Du, Bin Zhang. (Chem 5, 376–389, February 14, 2019)

(编辑:Shan Gao)

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn