Nankai University
2020Your Address:HOME > publication > 2020 > 正文

[111]

更新时间:2020-05-07 11:48:55 点击次数:46次
"Difference of oxidation mechanism between light C3-C4 alkane and alkene over mullite YMn2O5 oxides catalyst" Tong Zhang, Lang Xiuyao, Dong Anqi, Wan Xiang, Gao Shan, Wang Li, Wang Linxia, Wang Weichao*. ACS Catalysis, 2020, 10, 13, 7269–7282 (2020)
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn