Nankai University
2020Your Address:HOME > publication > 2020 > 正文

[110]

更新时间:2020-05-07 11:43:07 点击次数:41次
"Engineering of a Low-Cost, Highly Active, and Durable Tantalate–Graphene Hybrid Electrocatalyst for Oxygen Reduction" Gaixia Zhang, David Sebastián, Xilin Zhang, Qiliang Wei, Carmelo Lo Vecchio, Jihai Zhang, Vincenzo Baglio, Weichao Wang,* Shuhui Sun,* Antonino S. Aricò,* and Ana C. Tavares*. Advanced Energy Materials, 2000075 (2020)
相关介绍

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn