Nankai University
2020Your Address:HOME > publication > 2020 > 正文

[109]

更新时间:2020-05-07 11:04:22 点击次数:60次
"Giant thermopower of ionic gelatin near room temperature" Cheng-Gong Han*, Xin Qian*, Qikai Li, Biao Deng, Yongbin Zhu, Zhijia Han, Wenqing Zhang, Weichao Wang, Shien-Ping Feng, Gang Chen*, Weishu Liu*. Science, eaaz5054 (2020)
相关介绍
"Giant thermopower of ionic gelatin near room temperature" Cheng-Gong Han*, Xin Qian*, Qikai Li, Biao Deng, Yongbin Zhu, Zhijia Han, Wenqing Zhang, Weichao Wang, Shien-Ping Feng, Gang Chen*, Weishu Liu*, Science, eaaz5054 (2020)

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn