Nankai University
2020Your Address:HOME > publication > 2020 > 正文

[107]

更新时间:2020-05-07 10:52:17 点击次数:51次
"High‐performance nitrogen fixation over Mo atom modified defective α‐MnO2 (001)" Linxia Wang, Minghui Wu, Xiuyao Lang, Shan Gao, Weichao Wang*. ChemCatChem, 202000185 (2020)
相关介绍
"High‐performance nitrogen fixation over Mo atom modified defective α‐MnO2 (001)" Linxia Wang, Minghui Wu, Xiuyao Lang, Shan Gao, Weichao Wang* . ChemCatChem, 202000185 (2020)

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn