Nankai University
2019Your Address:HOME > publication > 2019 > 正文

[100]

更新时间:2019-06-21 20:45:37 点击次数:115次
"Origin of theoretical pseudocapacitance of two-dimensional supercapacitor electrodes Ti3C2T2 (T = bare, O, S)", Lijing Wang, Jin Wang, Zhenzhou Zhang, Linxia Wang, Weihua Wang, Jieyu Liu, Zhanglian Hong, Kyeongjae Cho and Weichao Wang*, J. Mater. Chem. A, 7,16231-16238 (2019).
相关介绍

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn