Nankai University
2019Your Address:HOME > publication > 2019 > 正文

[99]

更新时间:2019-05-18 20:38:49 点击次数:242次
"Sponge Effect Boosting Oxygen Reduction Reaction at the Interfaces between Mullite SmMn2O5 and Nitrogen-Doped Reduced Graphene Oxide", Meng Yu, Li Wang, Jieyu Liu,Hui Li, Xiuyao Lang, Chunning Zhao, Zhanglian Hong,and Weichao Wang*, ACS Appl. Mater. Interfaces, 11, 19, 17482-17490 (2019).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn