Nankai University
2019Your Address:HOME > publication > 2019 > 正文

[98]

更新时间:2019-05-15 10:10:18 点击次数:234次
"Exploring the microscopic mechanism of pseudocapacitance with electronic structures in monolayer 1T-MoS2 electrodes for supercapacitors", Zhenzhou Zhang, Maokun Wu, Lijing Wang, Jin Wang, Yahui Cheng, Luyan Li, Hong Dong, Hui Liu, Zhanglian Hong, Kyeongjae Cho, Feng Lu, Weichao Wang* and Wei-Hua Wang*, Mater. Chem. Front. (2019) Cover Article
相关介绍

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn