Nankai University
2019Your Address:HOME > publication > 2019 > 正文

[97]

更新时间:2019-02-22 16:33:12 点击次数:257次
"Electrospun YMn2O5 nanofibers: A highly catalytic activity for NO oxidation", Tong Zhang, Hui Li, Zhi Yang, Fengren Cao, Liang Li, Haijun Chen, Hui Liu, Ka Xiong, Jie Wu, Zhanglian Hong, Weichao Wang*, Applied Catalysis B: Environmental, 247, 133-141 (2019).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn