Nankai University
2019Your Address:HOME > publication > 2019 > 正文

[96]

更新时间:2019-01-28 10:49:44 点击次数:199次
"Acceleration of material R&D process through rational design", Weichao Wang*, Jieyu Liu, Meng Yu, Chunning Zhao, Li Wang, Computational Materials Science, 160,397-402 (2019).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn