Nankai University
2019Your Address:HOME > publication > 2019 > 正文

[95]

更新时间:2019-01-28 10:40:27 点击次数:258次
"Engineering NiO/NiFe LDH Intersection to Bypass Scaling Relationship for Oxygen Evolution Reaction via Dynamic Tridimensional Adsorption of Intermediates", Zhiwen Gao, Jieyu Liu, Xuemin Chen, Jing Mao, Hui Liu, Tian Ma, Lan Li, Weichao Wang*, Xiwen Du*, Adv. Mater., 1804769 (2019).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn