Nankai University
2012 and earlierYour Address:HOME > publication > 2012 and earlier > 正文

[19]

更新时间:2019-01-03 16:21:53 点击次数:249次
“Metal–Graphene–Metal Sandwich Contacts for Enhanced Interface Bonding and Work Function Control” Cheng Gong, David Hinojos, Weichao Wang, Nour Nijem, Bin Shan, Robert M. Wallace, Kyeongjae Cho,* and Yves J. Chabal,* ACS Nano, 6 (6), 5381- 5387 (2012).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn