Nankai University
2012 and earlierYour Address:HOME > publication > 2012 and earlier > 正文

[10]

更新时间:2019-01-03 16:10:44 点击次数:330次
“ Field Emission from Atomically Thin Edges of Reduced Graphene Oxide” HisatoYamaguchi,* KatsuhisaMurakami, GokiEda, TakeshiFujita, PengfeiGuan, WeichaoWang, Cheng Gong, Julien Boisse, Steve Miller, Muge Acik, Kyeongjae Cho, Yves J. Chabal, Mingwei Chen, Fujio Wakaya, Mikio Takai, and Manish Chhowalla*. ACS Nano, 5 (6), 4945-4952 (2011).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn