Nankai University
2013Your Address:HOME > publication > 2013 > 正文

[29]

更新时间:2019-01-03 16:43:57 点击次数:291次
“Enhanced photosensitized activity of a BiOCl–Bi2WO6 heterojunction by effective interfacial charge transfer” Wenjuan Yang, Bo Ma, Weichao Wang, Yanwei Wen, Dawen Zeng* and Bin Shan*. Phys. Chem. Chem. Phys., 15, 19387-19394 (2013).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn