Nankai University
2015Your Address:HOME > publication > 2015 > 正文

[44]

更新时间:2019-01-03 17:24:39 点击次数:275次
“Red-light emission induced by Mn-doped magnesium fluorogermanate” Jiabei He, Haobo Li, Linlin Yuan, Changhong Wang, Yahui Cheng, Weihua Wang, Feng Lu, Lan Li, Weichao Wang and Hui Liu*. J. Phys. D: Appl. Phys., 48 (47), 475101 (2015).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn