Nankai University
2016Your Address:HOME > publication > 2016 > 正文

[54]

更新时间:2019-01-03 17:36:50 点击次数:281次
“Origin of Indium Diffusion in High-k Oxide HfO2” Yaoqiao Hu, Changhong Wang, Hong Dong, Robert M. Wallace, Kyeongjae Cho, Wei-Hua Wang* and Weichao Wang*. ACS Appl. Mater. Interfaces, 8, 7595–7600 (2016).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn