Nankai University
2016Your Address:HOME > publication > 2016 > 正文

[52]

更新时间:2019-01-03 17:34:50 点击次数:273次
“A Semi‐Conductive Copper–Organic Framework with Two Types of Photocatalytic Activity” Zhi‐Lei Wu, Chang‐Hong Wang, Prof. Dr. Bin Zhao*, Jie Dong, Dr. Feng Lu, Dr. Wei‐Hua Wang, Prof. Dr. Wei‐Chao Wang*, Dr. Guang‐Jun Wu, Prof. Dr. Jian‐Zhong Cui, Prof. Dr. Peng Cheng. Angew. Chem. Int. Ed., 55 (16), 4938-4942 (2016).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn