Nankai University
2017Your Address:HOME > publication > 2017 > 正文

[74]

更新时间:2019-01-03 18:13:19 点击次数:308次
“Modest Oxygen‐Defective Amorphous Manganese‐Based Nanoparticle Mullite with Superior Overall Electrocatalytic Performance for Oxygen Reduction Reaction” Chao Dong, Zi-Wei Liu, Jie-Yu Liu, Wei-Chao Wang, Lan Cui, Rui-Chun Luo, Hui-Long Guo, Xue-Li Zheng, Shi-Zhang Qiao, Xi-Wen Du, and Jing Yang*, Small 13, 1603903 (2017).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn