Nankai University
2018Your Address:HOME > publication > 2018 > 正文

[87]

更新时间:2019-01-03 18:42:19 点击次数:370次
“Rational design of Si/TiO2 heterojunction photocatalysts: Transfer matrix method” Xiaolong Yao, Lei Chen, Mengyin Liu, Deqiang Feng, Changhong Wang, Feng Lu, Weihua Wang, Xuewei Wang, Yahui Cheng, Hui Liu, Haijun Chen* and WeichaoWang*. Appl. Catal. B: Environ., 221, 70-76 (2018).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn